نسخه الكترونیكی راهنمای جامع دانشگاه

 .

 .

نسخه الكترونیكی راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشهد به تفكیك واحدهای مختلف ارائه شده است

برای دریافت راهنمای هر واحد روی آخرین بروزرسانی كلیك كنیدمقدمه(آخرین بروزرسانی 10 شهریور  1395)

حوزه ریاست دانشگاه (آخرین بروزرسانی 10 شهریور 1395)

معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی(آخرین بروز رسانی 10 شهریور 95)

معاونت اداری و مالی(آخرین بروزرسانی 10  شهریور 95)

معاونت پژوهش و فناوری(آخرین بروزرسانی 10 شهریور 95)

معاونت دانشجویی(آخرین بروز رسانی 10  شهریور  95 )

معاونت  فرهنگی و اجتماعی (آخرین بروز رسانی 10 شهریور  95)

معاونت طرح و برنامه (اخرین بروز رسانی 10 شهریور  95)

نهادها و تشكل های دانشگاه(آخرین بروز رسانی 10 شهریور 95)

دانشكده ها و پژوهشكده ها(آخرین بروز رسانی 14 شهریور 94)

دانشكده ادبیات و علوم انسانی(آخرین بروز رسانی 13 شهریور  95)

دانشكده الهیات و معارف اسلامی(آخرین بروز رسانی 13  شهریور  95)

دانشكده  علوم ورزشی(آخرین بروز رسانی 13 شهریور 95 )

دانشكده دامپزشكی(آخرین بروز رسانی  14 شهریور 95)

دانشكده علوم اداری و اقتصاد(آخرین بروز رسانی 14 شهریور 95 )

دانشكده علوم (آخرین بروز رسانی 14 شهریور 95)

دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی(آخرین بروز رسانی 14 شهریور 95)

دانشكده علوم ریاضی(آخرین بروز رسانی  14  شهریور  95)

دانشكده كشاورزی(آخرین بروز رسانی  14 شهریور 95 )

دانشكده معماری و شهرسازی و هنر اسلامی
(آخرین بروز رسانی  14 شهریور 95 )

دانشكده منابع طبیعی و محیط زیست(اخرین بروز رسانی 14 شهریور 95)

دانشكده مهندسی(آخرین بروز رسانی 14 شهریور 95 )

پژوهشكده علوم گیاهی( آخرین بروز رسانی 14 شهریور 95 )

پژوهشكده هوا خورشید  ( آخرین بروز رسانی 14 شهریور 95 )
بازديد: 45177 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395