جستجو در قرآن
انگليسي  فارسي( ترجمه آيت ا... مكارم شيرازي)
 
شماره سوره   شماره آيه 
صفحه اصلي سايت | فهرست سوره ها | راهنما

مشاهده يك سوره  

شماره سورهنام سورهتعداد آياتقرائت
1. الفاتحة7به اين سوره گوش فرا دهيد
2. البقرة286به اين سوره گوش فرا دهيد
3. آل عمران200به اين سوره گوش فرا دهيد
4. النساء176به اين سوره گوش فرا دهيد
5. المائدة120به اين سوره گوش فرا دهيد
6. الأنعام165به اين سوره گوش فرا دهيد
7. الأعراف206به اين سوره گوش فرا دهيد
8. الأنفال75به اين سوره گوش فرا دهيد
9. التوبة129به اين سوره گوش فرا دهيد
10. يونس109به اين سوره گوش فرا دهيد
11. هود123به اين سوره گوش فرا دهيد
12. يوسف111به اين سوره گوش فرا دهيد
13. الرعد43به اين سوره گوش فرا دهيد
14. إبراهيم52به اين سوره گوش فرا دهيد
15. الحجر99به اين سوره گوش فرا دهيد
16. النحل128به اين سوره گوش فرا دهيد
17. الإسراء111به اين سوره گوش فرا دهيد
18. الكهف110به اين سوره گوش فرا دهيد
19. مريم98به اين سوره گوش فرا دهيد
20. طه135به اين سوره گوش فرا دهيد
21. الأنبياء112به اين سوره گوش فرا دهيد
22. الحج78به اين سوره گوش فرا دهيد
23. المؤمنون118به اين سوره گوش فرا دهيد
24. النور64به اين سوره گوش فرا دهيد
25. الفرقان77به اين سوره گوش فرا دهيد
26. الشعراء227به اين سوره گوش فرا دهيد
27. النمل93به اين سوره گوش فرا دهيد
28. القصص88به اين سوره گوش فرا دهيد
29. العنكبوت69به اين سوره گوش فرا دهيد
30. الروم60به اين سوره گوش فرا دهيد
31. لقمان34به اين سوره گوش فرا دهيد
32. السجدة30به اين سوره گوش فرا دهيد
33. الأحزاب73به اين سوره گوش فرا دهيد
34. سبأ54به اين سوره گوش فرا دهيد
35. فاطر45به اين سوره گوش فرا دهيد
36. يس83به اين سوره گوش فرا دهيد
37. الصافات182به اين سوره گوش فرا دهيد
38. ص88به اين سوره گوش فرا دهيد
39. الزمر75به اين سوره گوش فرا دهيد
40. غافر85به اين سوره گوش فرا دهيد
41. فصلت54به اين سوره گوش فرا دهيد
42. الشورى53به اين سوره گوش فرا دهيد
43. الزخرف89به اين سوره گوش فرا دهيد
44. الدخان59به اين سوره گوش فرا دهيد
45. الجاثية37به اين سوره گوش فرا دهيد
46. الأحقاف35به اين سوره گوش فرا دهيد
47. محمد38به اين سوره گوش فرا دهيد
48. الفتح29به اين سوره گوش فرا دهيد
49. الحجرات18به اين سوره گوش فرا دهيد
50. ق45به اين سوره گوش فرا دهيد
51. الذاريات60به اين سوره گوش فرا دهيد
52. الطور49به اين سوره گوش فرا دهيد
53. النجم62به اين سوره گوش فرا دهيد
54. القمر55به اين سوره گوش فرا دهيد
55. الرحمن78به اين سوره گوش فرا دهيد
56. الواقعة96به اين سوره گوش فرا دهيد
57. الحديد29به اين سوره گوش فرا دهيد
58. المجادلة22به اين سوره گوش فرا دهيد
59. الحشر24به اين سوره گوش فرا دهيد
60. الممتحنة13به اين سوره گوش فرا دهيد
61. الصف14به اين سوره گوش فرا دهيد
62. الجمعة11به اين سوره گوش فرا دهيد
63. المنافقون11به اين سوره گوش فرا دهيد
64. التغابن18به اين سوره گوش فرا دهيد
65. الطلاق12به اين سوره گوش فرا دهيد
66. التحريم12به اين سوره گوش فرا دهيد
67. الملك30به اين سوره گوش فرا دهيد
68. القلم52به اين سوره گوش فرا دهيد
69. الحاقة52به اين سوره گوش فرا دهيد
70. المعارج44به اين سوره گوش فرا دهيد
71. نوح28به اين سوره گوش فرا دهيد
72. الجن28به اين سوره گوش فرا دهيد
73. المزّمِّل20به اين سوره گوش فرا دهيد
74. المدّثر56به اين سوره گوش فرا دهيد
75. القيامة40به اين سوره گوش فرا دهيد
76. الإنسان31به اين سوره گوش فرا دهيد
77. المرسلات50به اين سوره گوش فرا دهيد
78. النبأ40به اين سوره گوش فرا دهيد
79. النازعات46به اين سوره گوش فرا دهيد
80. عبس42به اين سوره گوش فرا دهيد
81. التكوير29به اين سوره گوش فرا دهيد
82. الانفطار19به اين سوره گوش فرا دهيد
83. المطففين36به اين سوره گوش فرا دهيد
84.الانشقاق25به اين سوره گوش فرا دهيد
85. البروج22به اين سوره گوش فرا دهيد
86. الطارق17به اين سوره گوش فرا دهيد
87. الأعلى19به اين سوره گوش فرا دهيد
88. الغاشية26به اين سوره گوش فرا دهيد
89. الفجر30به اين سوره گوش فرا دهيد
90. البلد20به اين سوره گوش فرا دهيد
91. الشمس15به اين سوره گوش فرا دهيد
92. الليل21به اين سوره گوش فرا دهيد
93. الضحى11به اين سوره گوش فرا دهيد
94. الشرح8به اين سوره گوش فرا دهيد
95. التين8به اين سوره گوش فرا دهيد
96. العلق19به اين سوره گوش فرا دهيد
97. القدر5به اين سوره گوش فرا دهيد
98. البينة8به اين سوره گوش فرا دهيد
99. الزلزلة8به اين سوره گوش فرا دهيد
100. العاديات11به اين سوره گوش فرا دهيد
101. القارعة11به اين سوره گوش فرا دهيد
102. التكاثر8به اين سوره گوش فرا دهيد
103. العصر3به اين سوره گوش فرا دهيد
104. الهُمَزَة9به اين سوره گوش فرا دهيد
105. الفيل5به اين سوره گوش فرا دهيد
106. قريش4به اين سوره گوش فرا دهيد
107. الماعون7به اين سوره گوش فرا دهيد
108. الكوثر3به اين سوره گوش فرا دهيد
109. الكافرون6به اين سوره گوش فرا دهيد
110. النصر3به اين سوره گوش فرا دهيد
111. المسد5به اين سوره گوش فرا دهيد
112. الإخلاص4به اين سوره گوش فرا دهيد
113. الفلق5به اين سوره گوش فرا دهيد
114. الناس6به اين سوره گوش فرا دهيد